Poskytované právne služby

Osobitne sa B&B advokátska kancelária špecializuje na oblasť obchodného práva a na komplexnú právnu ochranu podnikateľských subjektov.

 • kompletný právny servis pri založení, vzniku a zmenách obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, zastupovanie v konaní pred registrovými súdmi a živnostenskými úradmi,
 • zrušenie obchodných spoločností bez likvidácie
 • vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva,
 • uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi,
 • vymáhanie obchodných pohľadávok klientov v exekučnom konaní,
 • vypracovanie jednostranných právnych úkonov v oblasti obchodného práva

Naša advokátska kancelária poskytuje služby v rámci všetkých právnych odvetví slovenského právneho poriadku a  práva Európskych spoločenstiev.

Občianske právo

Pracovné právo

 • vypracovanie dvojstranných právnych úkonov – zmlúv (kúpnych, darovacích, o dielo, o pôžičke a iných zmluvných typov), spisovanie iných listín o právnych úkonoch ( jednostranných právnych úkonov – napr. uznanie záväzku a pod. ),
 • uplatňovanie nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi a pred inými orgánmi,
 • riešenie majetkových sporov, vyporiadanie BSM, podielového spoluvlastníctva
 • kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností,
 • vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občianskoprávnych vzťahov,
 • zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní;
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávateľmi (uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, uplatňovanie mzdových nárokov, odstupného ),
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody (vrátane pracovných úrazov),
 • spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch (pracovné zmluvy, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohody);

Rodinné právo

Trestné právo

 • uplatňovanie nárokov na výživné na súde (podanie návrhu na určenie, zvýšenie, zníženie výživného),
 • zastupovanie klientov v rozvodovom konaní,
 • zastupovanie klientov v konaní o úprave práv a povinností k maloletým deťom,
 • zastupovanie pri určení, zapretí otcovstva, nárokovo klienta na manželské výživné
 • spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu,
 • obhajoba obvinených v prípravnom konaní, obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní, žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdených,
 • uplatňovanie nárokov poškodených;
 • zastupovanie v mediačnom konaní

Daňové právo

 • zastupovanie klientov v správnom a daňovom konaní
 • uplatňovanie administratívnoprávnych nárokov klientov v správnych a daňových konaniach
 • spracovanie právnych dokumentov ( žalôb, odvolaní, stanovísk )
 • zastupovanie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov pred súdmi
  Attachment-3